زندگی سیاه وسفید..... http://black-whitelife.mihanblog.com 2020-08-14T03:51:31+01:00 text/html 2012-07-11T17:58:29+01:00 black-whitelife.mihanblog.com فاطمه نبودنت........... http://black-whitelife.mihanblog.com/post/26 &nbsp; <font size="4"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">هر وقت کم می اورم...........میگویم:</span><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; اصلا"مهم"نیست..............</span><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><br style="font-family: times new roman,times,serif;"></font><a href="http://night-skin.com/"><img src="http://night-skin.com/blogcode/tasvir-zibasazi/upimg/uploads/1333814710.gif" alt="نایت اسکین" border="0"></a><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><font size="4"><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">اما تو خوب میدانی چقدر نبودنت برایم مهم است................!</span></font><br> text/html 2012-07-11T15:55:15+01:00 black-whitelife.mihanblog.com فاطمه و دیگر هیچ.......... http://black-whitelife.mihanblog.com/post/25 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <br><br><font style="font-family: times new roman,times,serif;" size="4"><br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; بگو با من چه کری مهربانم<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; <br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; که ابری شد تمام اسمانم<br><br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; بیا اتش بزن خاکسترم کن<br><br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; بدون تو نمی خواهم بمانم<br><br>ودیگر هیچ.............</font> <a href="http://night-skin.com/"><img src="http://night-skin.com/blogcode/tasvir-zibasazi/upimg/uploads/1365494789.gif" alt="نایت اسکین" border="0"></a> text/html 2012-07-11T15:38:50+01:00 black-whitelife.mihanblog.com فاطمه چقدر سخت است.......... http://black-whitelife.mihanblog.com/post/24 <font size="4"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">خد ایا سخت است خواستن ونتوانستن.........</span><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">دویدن و نترسیدن..........</span><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">به دیروز فکر کردن و به فردا نرسیدن..........</span><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">دنبال زندگی گشتن ومرگ را پیدا کردن........</span><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">خدایا چقدر سخت است بغض در گلو گره خوردن ودم نزدن..........</span><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">سیل اشک جاری شدن و گریه نکردن............</span><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">غمو غصه داشتن و به ناچار خندیدن...........</span><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><br style="font-family: times new roman,times,serif;"></font><font style="font-family: times new roman,times,serif;" size="4"><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; "خدایا" به دادم برس</font><font size="4"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">................</span></font><br> text/html 2012-07-09T18:27:44+01:00 black-whitelife.mihanblog.com فاطمه دلم برایت تنگ است..... http://black-whitelife.mihanblog.com/post/23 <font style="font-family: times new roman,times,serif;" size="4">وقتی میگی دیگه برا همیشه فراموشش کردی .....وهیچ احتیاجی بهش نداری.......وتمام فحش های دنیارو بهش میدی...........<br>.<br>.<br>.<span lang="fa"><font class="foth9dg" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 9pt;" color="#333333"><a href="http://www.pichak.net/" target="_blank"> <img src="http://www.pichak.net/blogcod/zibasazi/02/pichak/www.pichak.net-05.jpg" alt="تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری دوم www.pichak.net كلیك كنید" border="0"></a></font></font></span><br>.<br>.<br>درست زمانیکه:<span lang="fa"><font class="foth9dg" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 9pt;" color="#333333"><a href="http://www.pichak.net/" target="_blank"> </a></font></font></span><br>.<br>.<br>.<br>"بیشتر از همیشه دلت براش تنگ شده"..........<br><br><br><br>این متن رو عاشقشم.....خیلی خیلی قشنگ بود....امیدوارم بخونیش برا "تو "بود!!!</font><br> text/html 2012-07-09T18:00:41+01:00 black-whitelife.mihanblog.com فاطمه تقدیم به عزیزی که باور نکرد دوستش دارم.......ای کاش..... http://black-whitelife.mihanblog.com/post/22 <font size="4"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">بهت گفتم با" دلم "بازی نکن....<br><br>ببین......<br>خرابش کردی......<br><br>دیگه عاشق نمیشه....!!!<br></span></font><span lang="fa"><font class="foth9dg" color="#333333" face="Tahoma"><font class="foth9dg" style="font-size: 9pt;" color="#333333" face="Tahoma"><a href="http://www.pichak.net/" target="_blank"> <img src="http://www.pichak.net/blogcod/zibasazi/02/pichak/www.pichak.net-04.jpg" alt="تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری دوم www.pichak.net كلیك كنید" width="380" border="0" height="533"></a></font></font></span><br><font size="4"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; *************<br><br>درد دارد .....وقتی همه چیز را میدانی.......وفکر میکند</span></font><span lang="fa"><font class="foth9dg" color="#333333" face="Tahoma"><font class="foth9dg" style="font-size: 9pt;" color="#333333" face="Tahoma"><a href="http://www.pichak.net/" target="_blank">&nbsp;</a></font></font></span><font size="4"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> نمیدانی.......وغصه میخوری که میدانی........ومیخندد که نمیدانی...........<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; *************<br><br><br><br>چقدر دلم هوایت را کرده,حالا که دیگر هوایم را نداری..........<br><br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **************<br><br><br><br><br>میدونی سخت ترین لحظه..... تو زندگی ادم چیه؟؟<br><br>اینکه واسه کسی که دوسش داری....<br>.<br>.<br>.<br>ی "تجربه" باشی....<br><br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **************<br><br><br><br>تنهایی یعنی اینکه نقاب&nbsp; خندرو فقط شب ها تو تخت خواب برداری!!!<br><br><br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **************<br><br><br>ادمایی که رفتن یروز برمیگردن.....<br>ولی درست وقتی بر میگردن که دیگه منتظرشون نیستی........<br><br><br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ***************<br><br><br><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></span><br><br></font><span lang="fa"><font class="foth9dg" color="#333333" face="Tahoma"><font class="foth9dg" style="font-size: 9pt;" color="#333333" face="Tahoma"><a href="http://www.pichak.net/" target="_blank"> <img src="http://www.pichak.net/blogcod/zibasazi/02/pichak/www.pichak.net-10.jpg" alt="تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری دوم www.pichak.net كلیك كنید" border="0"></a></font></font></span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br><br> text/html 2012-07-09T11:13:03+01:00 black-whitelife.mihanblog.com فاطمه امیدوارم اونی که باید این مطالب رو بخونه.....بخونه..... http://black-whitelife.mihanblog.com/post/21 <font size="3"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">چقدر سخته وقتی پشتت بهشه دونه های اشک گونه هاتو خیس کنه..ولی مجبور بشی بخندی تا نفهمه هنوزم </span><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">.</span><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">.</span><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">.</span><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; "دوسش داری"</span><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ****************</span><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">لحظه ها گذرا و خاطرات ماندگارند...</span><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">حاضرم تمام هسیم رو بدم&nbsp; تا لحظه ها ماندگار وخاطرات گذرا شوند.....</span><img style="font-family: times new roman,times,serif;" src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/2.gif"><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; ******************</span><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">لطفا پایت را بلند کن.....بگذار جمع کنم ذرات غرورم را......</span><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; *******************</span><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">عشق بازی است.....نه بازی که مرا مات کنی.....نازنینا دل من صفحه شطرنج نیست......</span><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ********************<br><br>عاشق هر که هستی.....با وفاداری به او عشق بورز...........<br style="font-family: times new roman,times,serif;"></span></font><br> text/html 2012-07-09T09:24:02+01:00 black-whitelife.mihanblog.com فاطمه خدا...... http://black-whitelife.mihanblog.com/post/20 <font size="4">من خدارا دارم........کوله بارم بر پشت....سفری میباید.....سفری تا تنهایی محض.....هر کجا لرزیدی....از سفر ترسیدی....فقط ارام بگو:<br><br><br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; "من خدارا دارم."<br><br></font><br><br> text/html 2012-07-04T12:29:35+01:00 black-whitelife.mihanblog.com فاطمه نیمه شعبان...... http://black-whitelife.mihanblog.com/post/15 <h1><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; *&nbsp; میلاد با سعادت قائم ال محمد(عج)حضرت مهدی فرخنده باد*</span></h1><h1>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h1><h1><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="6">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; *عید همه مبارک*</font><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp; </span><br></span> <p>&nbsp;</p></h1><h1><p align="center"><span style="font-size: small;">.</span></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" align="center"><font size="6"><span style="font-size: small;">ای منتظران گنج نهان می آید /&nbsp; آرامش جان عاشقان می آید</span></font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" align="center"><font size="6"><span style="font-size: small;">بر بام سحر طلایه داران ظهور /&nbsp; گفتند که صاحب الزمان می آید&nbsp; . . .</span></font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" align="center"><font size="6"><span style="font-size: small;">میلاد آقا امام زمان بر همگان مبارک</span></font></p> </h1><h1 style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><p align="center"><font size="6"><span style="font-size: small;">************<br></span></font></p><p align="center"><font size="6"><span style="font-size: small;">سِرّی که فقط خدا از آن آگاه است&nbsp; / مهدی گل بی خزان آل الله است</span></font></p> <p align="center"><font size="6"><span style="font-size: small;">ای منتظران حضرتش برخیزید&nbsp; / پیغام دوباره سحر در راه است . . .</span></font></p> <p align="center"><font size="6"><span style="font-size: small;">************</span></font></p></h1><h1 style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><p align="center"><font size="6"><span style="font-size: small;">قائم آل نور، یا مهدی&nbsp; / عطر سبز حضور، یا مهدی</span></font></p> <p align="center"><font size="6"><span style="font-size: small;">تا همیشه صبور می مانیم&nbsp; / در هوای ظهور، یا مهدی</span></font></p> <p align="center"><font size="6"><span style="font-size: small;">اینک که شده ولادتت ای جانا / جلوه نور به دنیا بنما یا مهدی</span></font></p></h1><h1 style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><p align="center"><font size="6"><span style="font-size: small;">******</span></font></p></h1><h1 style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><p align="center"><font size="6"><span style="font-size: small;">میلاد نور بر شما مبارک</span></font></p> <p align="center"><font size="6"><span style="font-size: small;">خدایا ،&nbsp; درک دوران سبز ظهور دولت عشق را نصیب ما بگردان</span></font></p> <p align="center"><font size="6"><span style="font-size: small;">آمین . . .</span></font></p></h1><h1 style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><p align="center"><font size="6"><span style="font-size: small;">********</span></font></p></h1><h1 style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><p align="center"><font size="6"><span style="font-size: small;">.</span></font></p> <p align="center"><font size="6"><span style="font-size: small;">خواهی که در پناه کرامات سرمدی&nbsp; / ایمن شوی زفتنه و ایمن زهر بدی</span></font></p> <p align="center"><font size="6"><span style="font-size: small;">لبریز کن زعطر گلِ نور سینه را&nbsp; / با ذکر سبز یک صلوات محمدی . . .</span></font></p> <p align="center"><font size="6"><span style="font-size: small;">تعجیل در فرج آقا صلوات</span></font></p> <p align="center"><font size="6"><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></font></p></h1><h1><p align="center"><span style="font-size: small;">.</span></p></h1> text/html 2012-07-03T19:09:42+01:00 black-whitelife.mihanblog.com فاطمه دکتر علی شریعتی.... http://black-whitelife.mihanblog.com/post/13 <span lang="fa"><font class="foth9dg" color="#333333" face="Tahoma"><font class="foth9dg" style="font-size: 9pt;" color="#333333" face="Tahoma"><a href="http://www.pichak.net/" target="_blank"> <img src="http://www.pichak.net/blogcod/zibasazi/02/pichak/www.pichak.net-27.jpg" alt="تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری دوم www.pichak.net كلیك كنید" border="0"></a></font></font></span> text/html 2012-07-03T18:22:30+01:00 black-whitelife.mihanblog.com فاطمه سفر کردم....... http://black-whitelife.mihanblog.com/post/12 <span lang="fa"><font class="foth9dg" color="#333333" face="Tahoma"><font class="foth9dg" style="font-size: 9pt;" color="#333333" face="Tahoma"><a href="http://www.pichak.net/" target="_blank"> <img src="http://www.pichak.net/blogcod/zibasazi/02/pichak/www.pichak.net-06.jpg" alt="تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری دوم www.pichak.net كلیك كنید" border="0"></a><br><br><br><br><br><font style="font-family: times new roman,times,serif;" size="4">گرم یاداوری یا نه.........<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; من از یادت نمیکاهم.......<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تورا من چشم در راهم........</font><br></font></font></span> text/html 2012-07-03T18:04:57+01:00 black-whitelife.mihanblog.com فاطمه منتظر نظرات سازنتون هستم.... http://black-whitelife.mihanblog.com/post/11 <span lang="fa"><font class="foth9dg" color="#333333" face="Tahoma"><font class="foth9dg" style="font-size: 9pt;" color="#333333" face="Tahoma"><a href="http://www.pichak.net/" target="_blank"> <img src="http://www.pichak.net/blogcod/zibasazi/02/pichak/www.pichak.net-01.jpg" alt="تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری دوم www.pichak.net كلیك كنید" border="0"></a></font></font></span> text/html 2012-07-03T17:51:11+01:00 black-whitelife.mihanblog.com فاطمه سلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام http://black-whitelife.mihanblog.com/post/10 <span dir="ltr"><br><br><a href="http://www.pichak.net/blogcod/zibasazi" target="_blank"><img alt="فونت زیبا ساز" src="http://www.pichak.net/blogcod/zibasazi/03/images/115/s.gif" border="0"></a></span><span dir="ltr"><a href="http://www.pichak.net/blogcod/zibasazi" target="_blank"><img alt="فونت زیبا ساز" src="http://www.pichak.net/blogcod/zibasazi/03/images/115/a.gif" border="0"></a></span><span dir="ltr"><a href="http://www.pichak.net/blogcod/zibasazi" target="_blank"><img alt="فونت زیبا ساز" src="http://www.pichak.net/blogcod/zibasazi/03/images/115/l.gif" border="0"></a></span><span dir="ltr"><a href="http://www.pichak.net/blogcod/zibasazi" target="_blank"><img alt="فونت زیبا ساز" src="http://www.pichak.net/blogcod/zibasazi/03/images/115/a.gif" border="0"></a></span><span dir="ltr"><a href="http://www.pichak.net/blogcod/zibasazi" target="_blank"><img alt="فونت زیبا ساز" src="http://www.pichak.net/blogcod/zibasazi/03/images/115/m.gif" border="0"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</a></span> text/html 2012-07-03T17:29:56+01:00 black-whitelife.mihanblog.com فاطمه پسرونه..... http://black-whitelife.mihanblog.com/post/9 <span dir="ltr">سلام پسرای گل....اینجا بحث ازاده:<br>خواستین نظر بدین,حرف بزنید,انتقاد کنین,تعریف کنین(البته سعی کنین این مورد بیشتر باشه!!!!) و...ها <br><br><a href="http://www.pichak.net/blogcod/zibasazi" target="_blank"><img alt="فونت زیبا ساز" src="http://www.pichak.net/blogcod/zibasazi/03/images/2/p.gif" border="0"></a></span><span dir="ltr"><a href="http://www.pichak.net/blogcod/zibasazi" target="_blank"><img alt="فونت زیبا ساز" src="http://www.pichak.net/blogcod/zibasazi/03/images/2/e.gif" border="0"></a></span><span dir="ltr"><a href="http://www.pichak.net/blogcod/zibasazi" target="_blank"><img alt="فونت زیبا ساز" src="http://www.pichak.net/blogcod/zibasazi/03/images/2/s.gif" border="0"></a></span><span dir="ltr"><a href="http://www.pichak.net/blogcod/zibasazi" target="_blank"><img alt="فونت زیبا ساز" src="http://www.pichak.net/blogcod/zibasazi/03/images/2/a.gif" border="0"></a></span><span dir="ltr"><a href="http://www.pichak.net/blogcod/zibasazi" target="_blank"><img alt="فونت زیبا ساز" src="http://www.pichak.net/blogcod/zibasazi/03/images/2/r.gif" border="0"></a></span><span dir="ltr"><a href="http://www.pichak.net/blogcod/zibasazi" target="_blank"><img alt="فونت زیبا ساز" src="http://www.pichak.net/blogcod/zibasazi/03/images/2/o.gif" border="0"></a></span><span dir="ltr"><a style="direction: rtl;" href="http://www.pichak.net/blogcod/zibasazi" target="_blank"><img alt="فونت زیبا ساز" src="http://www.pichak.net/blogcod/zibasazi/03/images/2/o.gif" border="0"></a></span><span dir="ltr"><a href="http://www.pichak.net/blogcod/zibasazi" target="_blank"><img alt="فونت زیبا ساز" src="http://www.pichak.net/blogcod/zibasazi/03/images/2/n.gif" border="0"></a></span><span dir="ltr"><a href="http://www.pichak.net/blogcod/zibasazi" target="_blank"><img alt="فونت زیبا ساز" src="http://www.pichak.net/blogcod/zibasazi/03/images/2/e.gif" border="0"></a></span> text/html 2012-07-02T06:50:45+01:00 black-whitelife.mihanblog.com فاطمه دخترونه..... http://black-whitelife.mihanblog.com/post/3 سلام دوستای گلم.....اینجا بحث ازاده:<br>خواستین نظر بدین,حرف بزنید,انتقاد کنین,تعریف کنین(البته این موردو سعی کنین بیشتر باشه!!!!!!) و......<br style="font-family: times new roman,times,serif;"><br><font size="4"><span dir="ltr"><a href="http://www.pichak.net/blogcod/zibasazi" target="_blank"><img alt="فونت زیبا ساز" src="http://www.pichak.net/blogcod/zibasazi/03/images/2/d.gif" border="0"></a></span><span dir="ltr"><a href="http://www.pichak.net/blogcod/zibasazi" target="_blank"><img alt="فونت زیبا ساز" src="http://www.pichak.net/blogcod/zibasazi/03/images/2/o.gif" border="0"></a></span><span dir="ltr"><a href="http://www.pichak.net/blogcod/zibasazi" target="_blank"><img alt="فونت زیبا ساز" src="http://www.pichak.net/blogcod/zibasazi/03/images/2/k.gif" border="0"></a></span><span dir="ltr"><a href="http://www.pichak.net/blogcod/zibasazi" target="_blank"><img alt="فونت زیبا ساز" src="http://www.pichak.net/blogcod/zibasazi/03/images/2/h.gif" border="0"></a></span><span dir="ltr"><a href="http://www.pichak.net/blogcod/zibasazi" target="_blank"><img alt="فونت زیبا ساز" src="http://www.pichak.net/blogcod/zibasazi/03/images/2/t.gif" border="0"></a></span><span dir="ltr"><a href="http://www.pichak.net/blogcod/zibasazi" target="_blank"><img alt="فونت زیبا ساز" src="http://www.pichak.net/blogcod/zibasazi/03/images/2/a.gif" border="0"></a></span><span dir="ltr"><a href="http://www.pichak.net/blogcod/zibasazi" target="_blank"><img alt="فونت زیبا ساز" src="http://www.pichak.net/blogcod/zibasazi/03/images/2/r.gif" border="0"></a></span><span dir="ltr"><a href="http://www.pichak.net/blogcod/zibasazi" target="_blank"><img alt="فونت زیبا ساز" src="http://www.pichak.net/blogcod/zibasazi/03/images/2/o.gif" border="0"></a></span><span dir="ltr"><a href="http://www.pichak.net/blogcod/zibasazi" target="_blank"><img alt="فونت زیبا ساز" src="http://www.pichak.net/blogcod/zibasazi/03/images/2/o.gif" border="0"></a></span><span dir="ltr"><a href="http://www.pichak.net/blogcod/zibasazi" target="_blank"><img alt="فونت زیبا ساز" src="http://www.pichak.net/blogcod/zibasazi/03/images/2/n.gif" border="0"></a></span><span dir="ltr"><a href="http://www.pichak.net/blogcod/zibasazi" target="_blank"><img alt="فونت زیبا ساز" src="http://www.pichak.net/blogcod/zibasazi/03/images/2/e.gif" border="0"></a></span></font><br> text/html 2012-07-02T06:10:21+01:00 black-whitelife.mihanblog.com فاطمه عشق چیست؟؟؟؟ http://black-whitelife.mihanblog.com/post/2 <font size="4"><font size="4"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">عشق اتش است.اما اینکه ایا وجودتان را گرم میکند یا خانه تان را میسوزاند چیزی است که هیچگاه نمیتوانید پیش بینی کنید...............<br><br><br>"جوان کرافورد"<br style="font-family: times new roman,times,serif;"></span></font><br>love is a fire.but whether is going to warm your hearth or burn down your house,you can never tell<br><br><br>joan crawford &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font size="4"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></font><br><br></font><span lang="fa"><font class="foth9dg" color="#333333" face="Tahoma"><font class="foth9dg" style="font-size: 9pt;" color="#333333" face="Tahoma"><a href="http://www.pichak.net/" target="_blank"> <img src="http://www.pichak.net/blogcod/zibasazi/02/pichak/www.pichak.net-07.jpg" alt="تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری دوم www.pichak.net كلیك كنید" border="0"></a></font></font></span><br><font size="4"><br><br></font><br><br><br>